A  A  A

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien.  Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien eller pørørende/nabo.

 

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

 

Pris for tjenesten

Egenbetalingssatser finner du her.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

 

Lover og retningslinjer

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter sosialtjenesteloven.

Forvaltningsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 8

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Søknadsskjema

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
v/ PLO

7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre enten til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Sandra Kvernø

(Sykepleiesjef)
E-post


Telefon:

90502636

[Tilbake]


 Powered by Makeweb