A  A  A

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

 

Kriterier/vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

 

Samarbeidsparter

Transporttjenesten for funksjonshemmede er et fylkeskommunalt ansvar.

 

Lover og retningslinjer

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Forvaltningsloven

 

Saksgang

Informasjon om TT-ordningen: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/TT-kort/Informasjon/

Retningslinjer: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/TT-kort/Retningslinjer/

Søknadsskjema og legeerklæring: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/TT-kort/skjema/

Brukerhefte: https://www.trondelagfylke.no/contentassets/8a5ef5fc09cd4a79bf2c74735167295c/tt-brukerhefte-2018_ny.pdf

 

Vedlegg:

Legeerklæring

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune

v/ PLO

7994 Leka 

 

Søknadsbehandling:

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Saksbehandlingstid:

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

 

Kontaktpersoner

Sandra Kvernø

(Sykepleiesjef)
E-post


Telefon:

90502636

[Tilbake]


 Powered by Makeweb