A  A  A

Tekniske hjelpemidler - utlån

Tekniske hjelpemidler - utlån

Er du funksjonshemmet, eller har du vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

 

Kriterier/vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

 

Samarbeidsparter

NAV Hjelpemiddelsentral i fylket.

 

Pris for tjenesten

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

NAV Hjelpemiddelsentral

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Folketrygdloven kap. 21
Forvaltningsloven

Helse- og omsorgstjensteloven
Kommunehelsetjenesteloven
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 11
Forskrift om hjelpemiddelsentralens virksomhet og ansvar

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til NAV Hjelpemiddelsentral i fylket.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune 

v/ Britt Holand
7994 Leka 

 

Søknadsbehandling:

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen/NAV Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til NAV Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til NAV Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Britt Holand

(Hjelpepleier)
E-post
Telefon: 475 15 901

[Tilbake]


 Powered by Makeweb