A  A  A

Sykehjem - langtidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

 

Kriterier/vilkår

Du har behov for langtidsplass på sykehjem.

 

Pris for tjenesten

75% av grunnpensjon.
85 % av overskytende inntekt.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Informasjonsbrosjyre Velkommen til Leka sykestue

Serviceerklæring istitusjonsbaserte tjenester

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Helse-og omsorgstjenesteloven 

Pasientrettighetsloven kap. 7
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Vedlegg:

Søknadsskjema

Egenbetalingssatser finner du her.

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
v/ PLO

7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

Kontaktpersoner

Sandra Kvernø

(Sykepleiesjef)
E-post


Telefon:

90502636

[Tilbake]


 Powered by Makeweb