A  A  A

Svangerskapsomsorg

Svangerskapsomsorg

Svangerskapskontroll på helsestasjonen (jordmortjeneste) er først og fremst et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen skal tilby helseundersøkelser, rådgivning, opplysningsvirksomhet samt samlivs- og foreldreveiledning. (I denne sammenheng kan det tilbys fødsels- og foreldreforberedende kurs for å styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.)

Leka kommune kjøper jordmortjeneste fra Nærøy kommune. Jordmor har fast kontordag en gang i måneden.

 

Målgruppe

Gravide

 

Kriterier/vilkår

Graviditet

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Småbarnsforeldres rettigheter
Stiftelsen Amathea - gratis veiledning
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se også forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten §§ 2-1 og 2-3.
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasientrettighetsloven
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du behøver ikke å søke om å få svangerskapskontroll. Du kan henvende deg til den helsestasjonen for å bestille en time.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
v/ Helsestasjon
7994 Leka 

 

Klagemulighet:

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylke. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

 

Kontaktpersoner

Gunnhild Guttvik

E-post helsesøster 

Telefon:

470 51 135

[Tilbake]


 Powered by Makeweb