A  A  A

Psykiske helsetjenester

Psykiske helsetjenester

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende, samtalegrupper med mer. 

 

Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

 

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

 

Brosjyrer, dokumenter,kart og lignende

Spør psykologen
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Psykisk.no

Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se kommunehelsetjenesteloven §§ 1-3 og 2-1.

Helsepersonelloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasientrettighetsloven
Forskrift om individuell plan
Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012
Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene

Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene

Pårørende - en ressurs (veileder)
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Vedlegg:

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
v/ vernepleier

7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

 

Kontaktpersoner

Brita Myrvold

(vernepleier)
E-post
Telefon: 475 15 901

[Tilbake]


 Powered by Makeweb