A  A  A

Omsorgslønn

Omsorgslønn

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgslønn. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjør om du får omsorgslønn og hvilket nivå lønnen skal ligge på.

 

Kriterier/vilkår

Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er:

·     om du arbeider mange timer pr måned med omsorgsarbeid

·     om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 

·     om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

·     om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

 

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgslønn på budsjettet. På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgslønn.

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Omsorgslønn (I-42/98)

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgslønn.

 

Søknadsskjema:

Søknadsskjema 

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
v/ PLO

7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.


I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.
Før saken avgjøres vil vi kartlegge omsorgsarbeidet. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. Deretter fattes det vedtak.


Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan behandles innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

 

Kontaktpersoner

Sandra Kvernø

(Sykepleiesjef)
E-post


Telefon:

90502636

[Tilbake]


 Powered by Makeweb