A  A  A

Matombringing

Matombringing

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt. Tilbudet kan bestå av varm eller frossen middag som bringes hjem til deg én eller flere dager i uken.

 

Målgruppe

Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme

 

Kriterier/vilkår

Sykdom, alder eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

 

Pris for tjenesten

Betalingssatser finner du her

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

 

Lover og retningslinjer

Tjenesten er ikke lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett på tjenesten. I slike tilfeller ytes tjenesten etter sosialtjenesteloven.

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 8

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Vedlegg:

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadskjema

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune

v/ PLO
7994 Leka 

 

Søknadsbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Sandra Kvernø

(Sykepleiesjef)
E-post

Telefon:

90502636[Tilbake]


 Powered by Makeweb