A  A  A

Individuell plan - koordinering av helse-og/eller sosialtjenester

Individuell plan – koordinering av helse- og/eller sosialtjenester

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

 

Målgruppe

Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester.

Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av NAV.

 

Samarbeidsparter

Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialtjenesten (staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

helsenorge.no – individuell plan

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste

Barnevernsloven § 3-2a – plikt til å utarbeide individuell plan

Helse- og omsorgstjenesteloven kap 7 – Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Lov om sosiale tjenester i NAV, kap 4

Pasient- og brukerrettighetsloven

Psykisk helsevernloven §4-1

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om individuell plan

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

 

Saksgang

 

Veiledning

Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.

 

Vedlegg:

Du må legge ved fullmakt dersom det er noen som søker for deg.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune

v/ PLO

7994 Leka

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket foreligger.

 

Klagemulighet:

Fylkesmannen er klageinstans i lov om sosiale tjenester i NAV, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

Det er retten til individuell plan du kan klage på. Dersom en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde, kan du også klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

 

Kontaktpersoner

Sandra Kvernø

(Sykepleiesjef)
E-post

Telefon:

90502636

[Tilbake]


 Powered by Makeweb