A  A  A

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Slik reduseres behovet for sykehjemsplass. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 

 

Organisering av tjenesten:
Hjemmesykepleien er bemannet på dagtid fra kl 08.00 - 2130.

Fra kl. 2130-0800 er det bemanning ved institusjon som dekker

behov for eventuell hjelp hjemme.

 

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Serviceerklæring hjemmebasert omsorg

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se kommunehelsetjenesteloven

§§ 1-3 og 2-1.

Forvaltningsloven
Helse-og omsorgstjenesteloven

Kommunehelsetjenesteloven
Pasientrettighetsloven
Forskrift om individuell plan
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

 

Saksgang

 

Vedlegg:

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune

v/ PLO

7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

 

Kontaktpersoner

Sandra Kvernø

(Sykepleiesjef)
E-post

Telefon:

90502636

[Tilbake]


 Powered by Makeweb