A  A  A

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Tjenesten inneholder nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til alle dagliglivets gjøremål.

 

Målgruppe

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker, kan søke om hjemmehjelp.

 

Kriterier/vilkår

De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på praktisk bistand. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

 

Pris for tjenesten

Egenbetaling for hjemmehjelp er ut fra husstandens nettoinntekt.

Betalingssatser finner du her.

  

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste etter sosialtjenesteloven. Om betaling, se kapittel 8 i forskrift til lov om sosiale tjenester.

Forvaltningsloven
Helse-og omsorgstjenesteloven

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift til lov om sosiale tjenester
Fribeløp og egenandeler ved kommunale pleie- og omsorgstjenester
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Søknadsskjema:

Søknadsskjema

 

Vedlegg:

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 

Søknadsfrist:

Søknader behandles fortløpende.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune

v/ PLO

7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

 

Klagemulighet:

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

 

Kontaktpersoner

Sandra Kvernø

(Sykepleiesjef)
E-post


Telefon:

90502636

[Tilbake]


 Powered by Makeweb