A  A  A

Samhandlingsteameet i BYN (SIBYN)

Mål og målgruppe for Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal - SiBYN
Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal, SiBYN, er tverrfaglig sammensatt med ansatte fra ulike tjenester i det eksisterende hjelpeapparatet i kommunene Leka, Bindal, Nærøy og Vikna,
dvs. psykiatri- og rustjenesten, ruskoordinator, erfaringskonsulent, NAV, samt psykolog /psykiater fra DPS Kolvereid. SiBYN ønsker å bidra til at alle får et likeverdig og individuelt tilpasset tjenestetilbud ved å være en arena hvor innbyggere og ansatte i BYN kan bringe inn bekymringer for mennesker, som av ulike årsaker faller utenfor eller "mellom stolene", - og dermed ikke får nødvendig helsehjelp.

Gjennom tverrfaglig samhandling kan SiBYN være en ekstra ressurs som kan bidra til å:
Gjøre bruker/pasient i stand til å etablere - og beholde kontakten med behandlingsapparatet, evt. sitt nettverk og lokalmiljø.
Gjøre hjelpeapparatet i stand til å holde stabil og kontinuerlig kontakt ut ifra behov.

SiBYN tar imot henvendelser vedrørende:
- Innbyggere som ønsker råd og veiledning
- Nye brukere hvor tjenestene ikke kommer i posisjon til å hjelpe
- Relasjoner og situasjoner hvor tjenestene har "gått i lås", og hvor samarbeidet av ulike årsaker oppleves utfordrende. Dette kan gjelde både for bruker/pasient, pårørende og ansatt.

Målgruppen for SiBYN er mennesker som har:
- behov for hjelp, men mangler et individuelt tilpasset tilbud
- rusrelaterte og/ eller psykiske helseplager
- en vanskelig bo - og/eller livssituasjon
Diagnose og alder legges ikke til grunn ved henvendelse til SiBYN.

Hva kan SiBYN tilby:
Råd og veiledning etter behov til innbyggere og ansatte som har behov for den samlede kompetansen i SiBYN. Behov for råd og veiledning i forhold til konkrete saker kan meldes inn til teamet på
SiBYNs telefon 950 13 510.

Skulder ved skulder - samarbeid mellom ansatte i tjenesteapparatet.
"Skulder ved skulder" er en utvidet form for veiledning og bistand fra teamet til ansatte.

Felles fag- og kompetanseutvikling. SiBYN ønsker å bidra til en felles fag- og kompetanseutvikling blant ansatte i de 4 kommunene, NAV og DPS Kolvereid med fokus på verdier, bedringsprosesser, arbeidsmetoder, samhandling og brukermedvirkning - bl.a. ved gjennomføring av egne fagdager i BYN

Teamets telefon 950 13 510 betjenes mandag-fredag kl. 09-15
Teamet møtes hver 14. dag for felles gjennomgang av henvendelser og oppmeldte saker.

Spørsmål vedr. SiBYN kan rettes til samhandlingskoordinator Reidun G. Korssjøen, tlf 74 38 26 28.
[Tilbake]


 Powered by Makeweb