A  A  A

Ledige stillinger i Leka kommune

Rektor
Oppvekstleder
Kokk
Ledige stillinger i Leka kommune

 

          For alle stillinger gjelder:

-      Søknad med CV sendes post@leka.kommune; frist 23.oktober 2017

-      Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter tariff, gode pensjons- og forsikringsordninger.

-      Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. AML § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.

-      I ht OFL § 25, kan opplysninger om søker unntas i off. søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i off. søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

-       For spørsmål; send epost eller ring servicekontoret: 74387 000                                     

 

Rektor

Vikariat som rektor i 100% stilling i perioden 01.01.2018 – 31.12.2018, med mulighet for fast ansettelse.

Leka barne- og ungdomsskole er en 1-10-skole i Leka kommune. Skolen ligger på nordsiden på den vakre øye Leka. Leka er Nord-Trøndelags nordligste kommune.

Skolen har 55 elever fordelt på 42 elever på barnetrinnet og 13 elever på ungdomstrinnet fra og med høsten 2017.

Skolen har et faglig dyktig og utviklingsorientert personale, og har i de siste årene hatt et spesielt fokus på klasseledelse, fysisk aktivitet og lesing i alle fag.

Rektor er skolens øverste leder med fag-, personal- og økonomiansvar, og rapporterer til rådmannen. Stillingen er fordelt på 80 % administrasjon og 20 % undervisning.

 

·        Arbeidsoppgaver

ü  Lede og motivere til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid

ü  Utøve god personal- og økonomiledelse

ü  Sørge for at skolen drives i samsvar med politiske føringer

 

·        Kvalifikasjonskrav

ü  Pedagogisk kompetanse - høyskole-/universitetsnivå

ü  Ledererfaring

ü  Erfaring fra skoleutviklingsarbeid er ønskelig

ü  Rektor-/lederutdanning er ønskelig

ü  God kjennskap til offentlig sektor

 

·        Personlige egenskaper

Vi søker en rektor med stort engasjement og arbeidskapasitet som evner:

ü  å sette elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid.

ü  å være en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling.

ü  å motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø.

ü  å ta initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og til å gjennomføre nødvendige endringer.

ü  å være lojal overfor politiske og administrative beslutninger.

 

Annet

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

I utvelgelsen av kandidater vil det bli lagt betydelig vekt på egnethet for stillingen.

                                      

 

Oppvekstleder

Fast 100 % stilling ledig for snarlig tiltredelse

Leka kommune har barne- og ungdomsskole med 55 elever, barnehage med to avdelinger, voksenopplæring og musikk- og kulturskole. Rektor på skolen har til nå hatt ansvaret for alle tilbudene. Utviklingen har medført at det nå er behov for en ressurs som ivaretar det skolefaglige ansvaret, ansvaret som barnehagemyndighet, samt ledelse av voksenopplæring og musikk­ og kulturskole.  Vedkommende vil samarbeide tett med rektor på skolen, styrer i barnehagen og andre ansatte. Stillingen rapporterer til rådmannen. VO er i stor grad knyttet til flyktninger, og det er noe koordineringsarbeid knyttet til dette.

 

Hovedoppgavene vil bli:

ü  ansvar for overordnet drift, kvalitetsstyring og koordinering av oppvekstområdet

ü  utvikling og ledelse av oppvekstområdet

ü  organisere og utvikle området på en effektiv og fremtidsrettet måte

ü  sørge for effektiv drift og måloppnåelse innenfor vedtatte rammer

ü  ansvar for strategisk personalledelse

ü  økonomi og resultatansvar

ü  ansvar for saksbehandling, skoleadm. programvare og programvare for kvalitetsstyring av fagområdene

 

Det stilles følgende krav til søker:

ü  relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå

ü  godkjent pedagogisk utdanning

ü  ledererfaring fra offentlig virksomhet og kjennskap til offentlig forvaltning.

ü  erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid i offentlig sektor

ü  god kjennskap til kulturskole og barnehage

ü  god kjennskap til fådelt skole og aldersblanding

ü  gode digitale ferdigheter

 

Personlige egenskaper

Vi vil legge vekt på at du har personlige egenskaper til å lede pedagogisk utviklingsarbeid og å utvikle samarbeid, mestring, trygghet og trivsel. Dette gjennom gode samarbeidsevner, evne til tydelighet, evne til å inspirere, motivere og delegere, og at du har gode kommunikasjonsevner.
Oppvekstsjefen skal arbeide for å sikre et best mulig oppvekstmiljø og sørge for at oppvekstområdet er en god og utviklende arbeidsplass for alle.

ü  Strukturert og utviklingsorientert

ü  Tydelig og trygg i lederrollen

ü  Gode gjennomføringsevner

ü  Legger til rette for mestring og motivasjon

 

Annet

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

I utvelgelsen av kandidater vil det bli lagt betydelig vekt på egnethet for stillingen.

                

Kokk

Fast 33 % stilling ledig fra 1.1.2018.

 

Stillingen er ved institusjonskjøkkenet ved Leka sykestue, og betjener brukere i og utenfor institusjonen.

 

Vi ønsker søkere med relevant utdanning (fagbrev kokk)og/eller erfaring fra arbeid ved storkjøkken. 

Du må kunne arbeide selvstendig, ha god samarbeidsevne og god serviceholdning.

Du må ha evne til å ta ansvar for at tjenesten kvalitetssikres i tråd med gjeldende lover og regelverk.

 

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper.
[Tilbake]


 Powered by Makeweb