A  A  A

Grensejustering

Grensejustering


En grensejustering vil si at det kan overføres mindre områder mellom to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) som har felles grense. For overføring av større områder, se arealoverføring. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives. Grensejustering kan ikke benyttes ved godkjent deling av eiendom etter plan- og bygningsloven.

 

Målgruppe

Personer som kan kreve grensejustering (rekvirenter) er blant annet grunneiere (se også matrikkelloven § 9).

 

Kriterier/vilkår

Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 % målt mot den minste matrikkelenheten, men maksimalt 500 kvadratmeter. For anleggseiendom gjelder spesielt at volumet kan økes eller reduseres med maksimalt 1000 kubikkmeter. Uansett kan en matrikkelenhet likevel ikke avgi mer enn 20 % av det som var arealet før justeringen. Verdien på matrikkelenheten kan ikke reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden).

Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.
 

Pris for tjenesten

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens kartverk

 

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven
Jordlova § 12
Matrikkellova § 16
Matrikkellova § 9
Matrikkelforskriften § 34

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Krav (rekvisisjon) om grensejustering skal skje skriftlig. Se nedenfor hvilke vedlegg som skal følge med.

 

Søknadsskjema:

Se Rekvisisjon for oppmålingsforretning under Blanketter.

Blanketter fra Statens Kartverk

 

Vedlegg:

·     Skriftlig samtykke fra registrerte grunneiere og registrerte festere som grensejusteringen får betydning for

·     Arealregnskap for involverte eiendommer og overførte arealer, og eventuelt tidligere grensejusteringer

·     Dokument fra kommunen som viser at grensejusteringen ikke fører til deling av driftsenhet (jf. jordlova)

·     Verdianslag for involverte eiendommer

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka 

 

Søknadsbehandling:

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og gjennomfører oppmålingsforretning med grensejustering. Det utstedes et matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.

 

Saksbehandlingstid:

Når krav om grensejustering er mottatt, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.

 

Klagemulighet:

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på grensejusteringen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
 

Kontaktpersoner

Annette T. Pettersen

(Konsulent)
E-post
Telefon:

468 81 079

[Tilbake]


 Powered by Makeweb