A  A  A

Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning


Oppmålingsforretning kan gå ut på å 

·     klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)

·     fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.) For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen. 

·     merke nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven 

·     overføre areal mellom to matrikkelenheter (arealoverføring)
 

Målgruppe

·     Eiere av eiendom (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom)

·     Personer som har festet grunn for mer enn 10 år

·     Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

 

Kriterier/vilkår

Oppmålingsforretning skal blant annet avholdes hvis du skal:

·     dele en matrikkelenhet 

·     feste del av en matrikkelenhet for mer enn 10 år

·     registrere ny matrikkelenhet eller festegrunn

·     overføre areal fra en matrikkelenhet til en annen

Oppmålingsforretning med kartlegging av eiendomsgrensene må være utført før grunnbokshjemmelen til matrikkelenheten kan tinglyses. 
 

Pris for tjenesten

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet. Hvis kommunen oversitter fristen for behandling av saken, skal gebyret avkortes med en tredjedel. Oversittes fristen med ytterligere 2 måneder skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.

 

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven
Matrikkellova kap. 7
Plan- og bygningsloven
Matrikkelforskriften kap. 7

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig. Gi blant annet opplysninger om

·     hva som rekvireres (kartlegging av eksisterende grenser,

     grensejustering, arealoverføring osv)  

·     eier- og festeforhold

·     grenser og naboeiendommer vist på kart
 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Ved matrikkelføring av en sak som krever oppmålingsforretning, skal kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlige tillatelser og annen nødvendig dokumentasjon foreligger. Den som bestyrer oppmålingsforretningen skal meddele tid og sted for forretningen. Varselet skal sendes til den som har krevd forretningen og alle som har grunnbokshjemmel til (eller kan godtgjøre at de eier) tilstøtende grunn. Det skal føres protokoll fra oppmålingsforretningen.

 

Saksbehandlingstid:

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker.

 

Klagemulighet:

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på oppmålingsforretningen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Annette T. Pettersen

(Konsulent)
E-post
Telefon:

468 81 079

[Tilbake]


 Powered by Makeweb