A  A  A

Fasadeendring (vestentlig)

Fasadeendring (vesentlig)


Hvis du ønsker å foreta fasadeendringer på huset ditt, og det medfører at bygningens eksteriørkarakter endres, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt av kommunen. Søknaden må utformes av et firma (ansvarlig søker) som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.

I særlige tilfelle kan kommunen etter søknad gi deg personlig ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket selv (er selvbygger). 

 

Kriterier/vilkår

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene) være godkjent av kommunen. Følgende vilkår må være oppfylt:

·       Nabovarsling må være foretatt 

·       Tiltaket må være i overenstemmelse med plan- og bygningslovens

      bestemmelser om estetikk

·       Tiltaket må oppfylle alle relevante byggtekniske krav

·       Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller

      reguleringsplan

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens bygningstekniske etat

 

Lover og retningslinjer

Plan- og bygningsloven §§ 93, 93 (b), 74 nr. 2Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) kapittel IVForskrift om godkjenning av foretak og ansvarsrett, se særlig kapittel II, III og IV

Forvaltningsloven
Plan- og bygningsloven
Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF)
Forskrift om saksbehandling i byggesaker (SAK)

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Dersom du ønsker å få utført vesentlige fasadeendringer, må du ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet vil bli stående som "ansvarlig søker" og sender søknaden på dine vegne. Det vil fungere som bindeledd mellom deg som byggherre (tiltakshaver), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tiltaket fram til ferdigstillelse.

 

Søknadsskjema:

Byggsøk Bygning

 

Søknadsfrist:

Søknader behandles fortløpende.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka
 

Saksbehandlingstid:

Den raskeste måten å få behandlet et søknadspliktig tiltak på, er å sende inn saken som et såkalt "enkelt tiltak". For "enkle tiltak" må kommunen gi tillatelse innen tre uker. (Dette innbefatter en vurdering av hvorvidt tiltaket oppfyller kravene til å være et "enkelt tiltak".) De viktigste kriteriene her er at ingen naboer har innvendinger, samt at du har avtale med de håndverkerne (firmaene) som skal stå ansvarlig for gjennomføringen. Det kreves derfor en del arbeid før alle dokumentene sendes (ansvarsretter, kontrollerklæringer osv.). Alle andre saker skal kommunen behandle innen tolv uker. Fristen kan forlenges dersom tiltaket er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring eller tillatelse eller samtykke (vedtak) fra andre myndigheter. 

 

Klagemulighet:

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

 

Kontaktpersoner

Annette T. Pettersen

(Konsulent)
E-post
Telefon:

468 81 079

[Tilbake]


 Powered by Makeweb