A  A  A

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse


Her er en oversikt over byggetiltak som det ikke er nødvendig at du søker kommunen om tillatelse til å utføre.

·     Frittliggende, mindre uthus på bebygd eiendom som du ikke skal bruke til å bo i. Mønehøyde kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m2 . Avstanden til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 m.

·     Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde

·     Reinstallering og reparasjon av ildsted

·     Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning

·     Innhegning mot vei med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei

·     Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som monteres flatt på vegg. Unntaket gjelder ikke hvis du ønsker å montere flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade

·     Mindre antennesystem. Antennemast kan ha høyde inntil 2,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m

·     Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei

·     Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei

·     Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep

·     Mindre vesentlig fasadeendring

 

Du finner en full opplisting av type tiltak som ikke krever søknad

og tillatelse i plan- og bygningsloven med forskrift (se lenker i feltet

Regelverk under). Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel,

men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer som kan

tenkes å bli berørt av tiltaket.
 

Kriterier/vilkår

Tiltaket må ikke føre til fare eller ulempe for omgivelsene. Det skal ikke være i strid med plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Er du i tvil om byggetiltaket oppfyller vilkårene, så kontakt kommunen for nærmere informasjon. Husk at du er selv ansvarlig for at byggetiltaket ikke skjer i strid med de reglene som er nevnt. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens bygningstekniske etat

 

Lover og retningslinjer

Forskrift om byggesak § 4-1
Plan- og bygningsloven § 20-3

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune

7994 Leka

 

Kontaktpersoner

Annette T. Pettersen

(Konsulent)
E-post
Telefon:

468 81 079


 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb