A  A  A

Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. – meldeplikt

Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt


Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne. For boblebad spesielt skal meldingen blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og modell/type.

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet og det skal utarbeides instrukser for brukerne. I bassengbad skal det tas jevnlige prøver av vannkvaliteten. 

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven
Lov om folkehelsearbeid kap. 3 - miljørettet helsevern
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Forskrift om miljørettet helsevern
Internkontrollforskriften

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten.

Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et tiltak.

Klagemulighet:

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.  

Kontaktpersoner

Annette T. Pettersen

(Konsulent teknisk)
E-post


Telefon:

468 81 079

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb