A  A  A

Avløp – offentlig avløpsanlegg

Avløp - offentlige avløpsanlegg


Boliger og virksomheter skal være tilknyttet det offentlige avløpssystemet ved privat stikkledning til hovedledning. Kommunen kan kreve at private stikkledninger skal rehabiliteres for å hindre forurensning. Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning). Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser. Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, det vil si både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann.

For tilkobling til kommunalt avløpsanlegg skal det sendes en søknad til kommunen. Skjema finnes på kommunen.

Pris for tjenesten

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av kommunestyret.

Lover og retningslinjer

Plikten til å være tilknyttet offentlig avløpssystem framgår av § 27-2 i plan- og bygningsloven. § 22 i forurensningsloven gjelder krav om rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.

Forurensningsloven § 22
Kommunehelsetjenesteloven
Plan- og bygningsloven § 27-2
Forurensningsforskriften kap. 16 (kommunale vann- og avløpsgebyrer)

Lokal forskrift for kloakkavgifter K.sak 15 2013

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Klagemulighet:

Får du pålegg om tilknytning eller rehabilitering av privat stikkledning, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktpersoner

Annette Pettersen

(Konsulent)
E-post
Telefon:

468 81 079

[Tilbake]


 Powered by Makeweb