A  A  A

Adressetildeling

Adressetildeling

I løpet av 2015 skal alle kommuner ha full vegadressering.

Leka kommunestyre vedtok i K.sak 05/12 vedtekter for adressetildeling. Og i k.sak 06/12 ble det oppnevnt et adresseringsutvalg som skal utarbeide forslag til vegadresser for kommunen.

Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal den som er registrert eier eller fester informeres og få mulighet til å uttale seg. Kommunen tildeler adressen så snart det er behov for den og senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket. Det er kommunen som fastsetter adressenavnet. Skrivemåten avklares etter reglene i lov om stadnavn. Adressen skal om mulig tilknyttes den vegen eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra. Din adgang til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis kommunen har gjort en feil eller eiendommen har fått adkomst fra en annen gate enn tidligere.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan også tillegge andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig.

 

For eksempel kan kommunen tildele eller endre adresse

·       når man skal endre adkomstveger

·       når man skal oppføre nye bygg

·       når det er vanskelig å finne fram til en adresse

 

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven
Matrikkellova kap. 4
Stadnamnlova § 5
Matrikkelforskriften kap. 12
Matrikkelforskriften § 22

Forskrift for adressering i Leka kommune

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Klagemulighet:

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageretten er begrenset til a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til, b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen og c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer.  Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

 

Kontaktpersoner

Annette T. Pettersen

(Konsulent teknisk)
E-post


Telefon:

468 81 079

[Tilbake]


 Powered by Makeweb