A  A  A

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

 

Målgruppe

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter

 

Kriterier/vilkår

·     Detaljregulering skal følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Den utarbeides eventuelt også etter krav i en vedtatt områderegulering

·     Forslagsstiller skal legge til rette for medvirkning fra de som vil bli berørt av planen

·     Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utarbeides for alle planer som gjelder utbygging 

·     For enkelte planer vil det være krav om konsekvensanalyse. Det må i så fall utarbeides et eget planprogram som skal sendes på høring og fastsettes av kommunen før planforslaget utarbeides

Utbygging må være satt i gang senest fem år etter at planen er vedtatt. Denne fristen kan etter søknad forlenges med to år om gangen.
 

Samarbeidsparter

Du må varsle berørte offentlige organer og andre interesserte når planarbeidet settes i gang. Det samme gjelder registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre grunneiere i planområdet.

 

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve gebyr for private planforslag.

 

Lover og retningslinjer

Plan- og bygningsloven - plandelen
Forskrift om konsekvensutredninger
Kart- og planforskriften
Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningslov

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må ta opp planspørsmålet i et møte med kommunen før du kan sette i gang planarbeidet. Som forslagsstiller skal du kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier. Når planutkastet er utarbeidet i samsvar med kommunens krav, oversender du det til kommunen. Kommunen overtar saken når planforslaget er vedtatt sendt på høring.

Krav til digitale plandata ved innsending av planforslag.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises innen tolv uker etter at forslaget er mottatt.

 

Klagemulighet:

Hvis planen blir avvist selv om den er i tråd med kommuneplanen, kan du kreve å få den lagt frem for kommunestyret.

 

Kontaktpersoner

Annette T. Pettersen

(Konsulent)
E-post
Telefon:

468 81 079

[Tilbake]


 Powered by Makeweb