A  A  A

Kommunal planlegging - medvirkning

Kommunal planlegging - medvirkning

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har kommunen et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen bør kommunen bestemme hvordan denne medvirkningen skal skje.

Kommunen skal utarbeide følgende planer:

·     Kommunal planstrategi (strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen)

·     Kommuneplan (overordnet plan for utvikling av kommunesamfunnet og for bruk og  vern av arealer i kommunen)

·     Reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder)
 

Målgruppe

Alle som berøres av de planene som utarbeides, slik som organisasjoner, brukergrupper næringsliv og enkeltpersoner.

 

Samarbeidsparter

Planforslag skal alltid legges fram for berørte offentlige organer, som skal gi nødvendig informasjon av betydning for planarbeidet.

 

Lover og retningslinjer

Plan- og bygningsloven - plandelen
Forskrift om konsekvensutredninger
Kart- og planforskriften
Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningslov

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka 

 

Søknadsbehandling:

Forslaget til kommunal planstrategi skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Kommunen skal sende forslag til kommuneplan og reguleringsplan på høring til statlige, regionale og kommunale organer og til ulike organisasjoner og institusjoner som blir berørt av forslaget. Minst ett eksemplar av planforslaget skal være fysisk lett tilgjengelig, slik at enhver kan sette seg inn i det. Forslaget skal også gjøres tilgjengelig elektronisk. Det gis en frist for å uttale seg. 

·     Kommuneplan: Frist for å gi uttalelse eller fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel er minst 6 uker

·     Reguleringsplan: Frist for å gi uttalelse eller fremme innsigelse er minst 6 uker

Innsigelse kan bare fremmes av offentlige myndigheter.

 

Klagemulighet:

Det er ikke anledning til å klage på kommunens vedtak av kommunal planstrategi eller kommuneplan. Du kan derimot klage på kommunens vedtak av reguleringsplan hvis saken berører deg direkte eller hvis du har interesser som blir berørt av planen. Klagefristen er 3 uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Solveig Slyngstad

(Rådmann)
E-post
Telefon:

920 46 451

[Tilbake]


 Powered by Makeweb