A  A  A

Tros- og livssynsamfunn - tilskudd

Tros- og livssynssamfunn - tilskudd

Registrerte tros- og livssynssamfunn kan kreve statlig og kommunalt tilskudd. Det kommunale tilskuddet regnes ut på grunnlag av kommunens budsjetterte utlegg til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem i kommunen.  Søknad om kommunalt og statlig tilskudd sendes samlet.

 

Målgruppe

Tros- og livssynssamfunn

 

Kriterier/vilkår

For å ha rett til kommunal støtte må tros- eller livssynssamfunnet være berettiget til statlig støtte. Det er Fylkesmannen som avgjør om et tros- eller livssynssamfunn er tilskuddsberettiget til statlig støtte. Tilskudd kan bare kreves for medlemmer som ikke samtidig hører til Den norske kirke eller et annet tros- eller livssynssamfunn som får tilskudd. Tilskudd til trossamfunn skal gå til religiøse formål. Tilskudd til livssynssamfunn skal gå til formål som faller inn under virket som livssynssamfunn.

 

Samarbeidsparter

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven
Lov om tilskott til livssynssamfunn
Lov om trudomssamfunn og ymist anna
Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn
Forskrift om tilskot til livssynssamfunn

Tilskudd til tros-og livssynssamfunn 2011 (rundskriv)

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Leder for tros- eller livssynssamfunnets styrende organ sender en skriftlig søknad.

 

Vedlegg:

·     Organisasjonsnummer fra enhetsregisteret (nærmere informasjon får du fra Brønnøysundregistrene, tlf: 75 00 75 00)

·     Regnskap og årsmelding fra ev. foregående tilskuddsår

·     Oversikt over fødselsnummer for alle tilskuddsberettigede medlemmer. For samfunn med mer enn 100 medlemmer skal oversikten foreligge digitalt på diskett eller CD-rom

 

Søknadsfrist:

Innen 1. april for det året det søkes støtte for.

 

Søknaden sendes til:

Søknad om statlig og kommunalt tilskudd sendes ikke kommunen men Fylkesmannen i det fylket hvor samfunnet har sitt hovedsete.

 

Søknadsbehandling:

Fylkesmannen videresender medlemsoversikten med fødselsnummer til Brønnøysundregistrene. Brønnøysundgregistrene kontrollerer alle fødselsnumrene opp mot Det sentrale folkeregisteret. Det vil bare bli utbetalt tilskudd for medlemmer med gyldig fødselsnummer.

 

Klagemulighet:

Organisasjonen kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi veiledning. Fylkesmannen behandler klager over kommunale vedtak om tilskudd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

 

Kontaktpersoner

Beathe Mårvik

(Formannskapssekretær)
E-post
Telefon:

951 09 887

[Tilbake]


 Powered by Makeweb