A  A  A

Statlige spillemidler til idrettsformål

Statlige spillemidler til idrettsformål

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til

·     nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett

·     nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder) 

 

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

 

Kriterier/vilkår

For idrettsanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

·     Anlegget skal ikke drives på kommersiell basis

·     Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene har gitt sine innspill i planprosessen  

·     Anlegget skal ha universell utforming (være tilgjengelig for personer med bevegelses- og orienteringsvansker)

For nærmiljøanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

·     Området skal være fritt og allment tilgjengelig

·     Anlegget skal ikke dekke behov for organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser

·     Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker osv.) faller utenfor ordningen

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Idrettsanlegg.no
Norsk Tipping

 

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven
Publikasjoner fra Kultur- og kirkedepartementet

 

Saksgang

 

Søknadsskjema:

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg

 

Vedlegg:

Søknadsskjemaet angir hvilke vedlegg som må være med.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

innen 15. oktober.

 

Søknadsbehandling:

Søknaden sendes elektronisk til kommunen, som gjennomgår søknaden og gjør en intern prioritering av søknader. Dette skjer normalt i form av et politisk vedtak. Søknadene sendes videre til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden. Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen eller til fylkeskommunen. Opprettholder fylkeskommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Kulturdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Venke Strat Thorsen

(Konsulent)
E-post
Telefon:

952 23 145

[Tilbake]


 Powered by Makeweb