A  A  A

Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep

Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep

Ordinært vedlikehold på fredet bygning eller anlegg kan skje uten spesiell tillatelse fra kulturminnemyndighetene med mindre fredningsbestemmelsene til eiendommen sier noe annet. Er du usikker på hva som regnes som ordinært vedlikehold, kan du kontakte myndighetene. Tiltak som er mer omfattende enn ordinært vedlikehold, krever dispensasjon fra kulturminneloven hvis det ikke er sagt noe annet i fredningsbestemmelsene. Alle middelalderbygninger og stående byggverk eldre enn 1650 er automatisk fredet. I tillegg er om lag 4500 bygninger fredet av Riksantikvaren. Ca. 60 % av disse er i privat eie.  Når det gjelder kostnader til istandsetting og vedlikehold, er dette utgifter som i utgangspunktet må bæres av eier enten eiendommen er fredet eller ei. For vedlikehold av fredet bygning kan det likevel gis tilskudd.

Målgruppe

Eiere og brukere/forvaltere av fredete bygninger og anlegg som vil sette i gang tiltak som går ut over vanlig vedlikehold.

 

Kriterier/vilkår

Dispensasjon kan bare gis til tiltak som ikke går ut over formålet med fredningen, og som ikke medfører vesentlige inngrep i den fredete bygningen eller det fredete anlegget. Eksempler på tiltak som kan kreve dispensasjon, er: skifting av kledning, vinduer eller tak.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Riksantikvaren
St.meld.nr 16 (2004-2005) Leve med kulturminner

Lover og retningslinjer

Kulturminneloven § 17 (tilskudd til vedlikehold) og forskrifter til denne loven. Eventuelle fredningsbestemmelser knyttet til den enkelte eiendom.

Forvaltningsloven
Kulturminneloven
Plan- og bygningsloven kap. 31

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen vil kunne bistå med råd når det gjelder utforming av tiltaket, metoder og materialvalg.

Vedlegg:

Beskrivelse av planen/tiltaket med tekst og kart/tegning.

Søknadsfrist:

Søknader behandles fortløpende. Kontakt fylkeskommunen når det gjelder søknadsfrist om økonomisk kompensasjon.

Søknaden sendes til:

Kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Kulturminneforvaltningen

7735 Steinkjer

Søknadsbehandling:

Fylkeskommunen gjennomfører befaringer/registreringer hvis dette er nødvendig. Fylkeskommunen fatter vedtak, og gir tillatelse eller avslag. I vedtaket kan det bli stilt vilkår som fordyrer arbeidet, knyttet til for eksempel materialbruk og metoder. Hvis det blir stilt fordyrende vilkår, har du krav på økonomisk kompensasjon, helt eller delvis. Du kan søke om støtte til dette.

Saksbehandlingstid:

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder fylkeskommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Riksantikvaren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Annette Pettersen

(Konsulent)
E-post
Telefon:

468 81 079

[Tilbake]


 Powered by Makeweb