A  A  A

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning som skyldes fredningsvedtakets krav til materialtype og fremgangsmåte. 

Riksantikvaren kan frede bygninger og anlegg fra nyere tid som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Dette innebærer at det ikke kan gjøres inngrep eller endringer i bygningen eller anlegget. Normalt vedlikehold som å male bygningen kan du utføre, men du kan ikke gjøre endringer slik som å rive, flytte, bygge på eller forandre materialer eller farger.

 

Målgruppe

Private eiere og forvaltere av fredete bygninger og anlegg. Eiere og forvaltere kan være privatpersoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og lignende.

 

Kriterier/vilkår

Det vil bli gjort en faglig vurdering av den kulturhistoriske verdien og betydning tiltaket har i forhold til målet med tilskuddsordningen. Er du eier og får dispensasjon fra vedtak om fredning som samtidig setter vilkår som fordyrer arbeidet, skal du ha helt eller delvis vederlag for denne utgiftsøkningen. For øvrig prioriteres

·       Tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall

·       Foreløpig sikring av fredete bygninger og anlegg som er i forfall

·       Tiltak som sikrer bygninger og anlegg som det finnes få av

Se Norsk Kulturminnefond for kriterier/vilkår for søknader som sendes dit.

 

Samarbeidsparter

Riksantikvaren, fylkeskommunen og Norsk kulturminnefond

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kulturminnefondet
Riksantikvaren
St.meld.nr 16 (2004-2005) Leve med kulturminner

 

Lover og retningslinjer

Se spesielt kulturminneloven § 15a

Forvaltningsloven
Kulturminneloven

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med fylkeskommunen/Riksantikvaren hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen eller om hvor du skal sende søknaden.

 

Søknadsskjema:

Kontakt fylkeskommunen for å få søknadsskjema. Norsk kulturminnefond har søknadsskjema på Internett.

Kulturminnefondet - søknadsskjema

 

Vedlegg:

Beskrivelse av tiltaket med tegninger og eventuelle fotografier.

 

Søknadsfrist:

Fylkeskommunen kan gi opplysning om søknadsfristen. Norsk kulturminnefond har to søknadsrunder pr. år. Søknadsfristen er 01.02. og 01.09.

 

Søknaden sendes til:

Søknad skal sendes fylkeskommunen som gjør en vurdering og prioritering før søknaden eventuelt videresendes til Riksantikvaren. Søknad kan også sendes til Norsk kulturminnefond.

 

Søknadsbehandling:

På grunnlag av fylkeskommunenes søknader fordeler Riksantikvaren tilskuddsmidler som sendes til fylkeskommunene for videre fordeling. Det er fylkeskommunen som fatter vedtak om tilskudd. Du får skriftlig melding om vedtaket. Styret i Norsk kulturminnefond fatter vedtak når det gjelder søknader som sendes dit.

 

Saksbehandlingstid:

Fylkeskommunen og Riksantikvaren skal behandle saken så snart som mulig. Styret i Norsk kulturminnefond fatter vedtak om tildeling ca. to måneder etter søknadsfristen.

 

Klagemulighet:

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Riksantikvaren for saker som fylkeskommunen har behandlet. Før klagen sendes dit, skal den instansen i fylkeskommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Riksantikvaren for klagebehandling. Klage på vedtak i Norsk kulturminnefondet sendes til Kulturminnefondet.

 

Kontaktpersoner

Annette Pettersen

(Konsulent)
E-post
Telefon: 468 81 079

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb