A  A  A

Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arekologiske undersøkelser

Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser

Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det skal foretas arkeologiske undersøkelser før du setter i gang tiltaket. Ved mindre private tiltak skal staten dekke utgiftene helt eller delvis hvis disse blir urimelig tyngende. Automatisk fredete kulturminner er kulturminner datert før år 1537 eller samiske kulturminner eldre enn 100 år.

 

Målgruppe

Private eiere og forvaltere av automatisk fredete kulturminner og kulturmiljø.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Riksantikvaren
St.meld.nr 16 (2004-2005) Leve med kulturminner

 

Lover og retningslinjer

Utfyllende retningslinjer kan fås hos Riksantikvaren.

Forvaltningsloven
Kulturminneloven § 10

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med Riksantikvaren hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen.

 

Vedlegg:

Beskrivelse av tiltaket med tegninger og eventuelle fotografier, samt kostnadsoverslag.

 

Søknaden sendes til:

Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo

 

Søknadsbehandling:

Riksantikvaren skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til Riksantikvaren innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Saksbehandlingstid:

Riksantikvaren skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Riksantikvaren innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Riksantikvaren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Miljøverndepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Annette Pettersen

(Konsulent)
E-post
Telefon:

468 81 079

[Tilbake]


 Powered by Makeweb