A  A  A

Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep

Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes, melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner). Dette gjelder kulturminner som er automatisk fredet, det vil si kulturminner datert før år 1537 eller samiske kulturminner eldre enn 100 år. Eksempler på slike kulturminner kan være gravhauger, offerplasser, dyregraver og bautasteiner. Kulturminner kan befinne seg på land eller under vann. 

 

Målgruppe

Privatpersoner eller bedrifter som skal sette i gang mindre tiltak.

 

Kriterier/vilkår

Gjelder tiltak som for eksempel grøfting, skogplanting, oppføring av hytte, garasje med mer.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Riksantikvaren
St.meld.nr 16 (2004-2005) Leve med kulturminner

 

Lover og retningslinjer

Riksantikvaren har utarbeidet nærmere retningslinjer.

Forvaltningsloven
Kulturminneloven
Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak (rundskriv)

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med fylkeskommunen hvis du vil ha nærmere informasjon om ordningen eller hvis du er usikker på hva som er et mindre, privat tiltak.

 

Søknadsskjema:

Kontakt fylkeskommunen for å få søknadsskjema.

 

Vedlegg:

Beskrivelse av planen/tiltaket med tekst og kart/tegning.

 

Søknaden sendes til:

Kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen/Sametinget. De vil ta stilling til om tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner, og i tilfelle sende saken videre til Riksantikvaren.

 

Søknadsbehandling:

Det kan være aktuelt med befaring og registrering av kulturminnene. Det er ofte en fordel å gjøre dette når det er frost- og snøfritt. Fylkeskommunen/Sametinget vurderer søknaden, og sender sin tilråding til Riksantikvaren. Riksantikvaren fatter vedtak og gir tillatelse eller avslag. I vedtaket kan det bli stilt vilkår om at arkeologisk utgraving må bekostes av tiltakshaver. Du kan søke om støtte til dette.

 

Saksbehandlingstid:

Fylkeskommunen, Sametinget og Riksantikvaren skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Du kan klage på Riksantikvarens vedtak om å gi tillatelse eller nekte tiltaket. Dersom vedtaket innebærer vilkår om arkeologiske utgravinger, kan du klage på dette. Klagefristen er 6 uker. Klagen sendes Riksantikvaren. Opprettholder Riksantikvaren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Miljøverndepartementet som avgjør om klagen skal tas til følge. 

 

Kontaktpersoner

Annette Pettersen

(Konsulent)
E-post
Telefon:

468 81 079

[Tilbake]


 Powered by Makeweb