A  A  A

Nydyrking av arealer til jordbruksformål

Nydyrking av arealer til jordbruksformål

Ønsker du å utvide ditt dyrkede areal, må du ha en plan for nydyrking som skal godkjennes av kommunen. Kommunen vil vurdere hvilke virkninger nydyrkingen vil ha for landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturminner. Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag etter nærmere bestemmelser. Hvis du ikke har iverksatt nydyrkingen innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort.

Du må ha hatt en avling på arealet før du kan få arealtilskudd og for at arealet regnes som godkjent.

 

Kriterier/vilkår

·       Det bør være et behov for å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten

·       Nydyrkingstiltaket bør legge til rette for driftsmessig gode løsninger

·       For areal over 50 dekar må det foreligge en konsekvensutredning

 

Samarbeidsparter

Statens landbruksforvaltning

 

Lover og retningslinjer

Lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.

Jordlova § 11
Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om nydyrking

 

Saksgang

 

Søknadsskjema:

Skjema SLF-160

Skjema fra Statens landbruksforvaltning

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Med søknaden skal det følge en plan for arbeidet. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om atkomst, grøfting og framtidig drift av arealet. Har du ikke selv  tilstrekkelige kunnskaper til å utarbeide planen, bør du kontakte faglig kvalifisert hjelp. Kommunen kan veilede deg. Før vedtak treffes, skal kommunen innhente de uttalelsene som er nødvendige og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Regional kulturminnemyndighet og Samisk kulturminneråd skal få anledning til å uttale seg hvis nydyrkingen kan berøre deres fagområder. Det samme gjelder fylkesmannen hvis nydyrkingen kan berøre viktige miljøverdier. Uttalelsesfristen skal være på minst én måned.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

(landbruksveileder)

E-post

743 87 014

[Tilbake]


 Powered by Makeweb