A  A  A

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold. Med dette menes penger til det som regnes som livsnødvendigheter, slik som mat, husleie, strøm og eventuelt nødvendige klær.

 

Målgruppe

De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

 

Kriterier/vilkår

Hvis du ikke kan forsørge deg selv og har forsøkt alle andre muligheter,  har du krav på økonomisk stønad til livsopphold. Det kan stilles vilkår for hjelpen. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt. 

·     Om du har søkt om bostøtte

·     Om du har benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger

·     Om du har kontakt med Arbeids- og velferdsetaten og tar imot tilbud om arbeid eller kurs

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Forvaltningsloven
Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4
Statlige veiledende retningsl. for utmåling av stønad til livsopphold

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om økonomisk sosialhjelp.

 

Søknadsfrist:

Søknader behandles så raskt som mulig. Behandlingen kan imidlertid bli forsinket dersom du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må saksbehandler eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger/dokumentasjon.

 

Søknaden sendes til:

NAV Leka
7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

 

Saksbehandlingstid:

NAV-kontoret har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

 

Klagemulighet:

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. NAV vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i NAV som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

 

Kontaktpersoner

NAV
Telefon: 55 55 33 33

[Tilbake]


 Powered by Makeweb