A  A  A

Rusmiddelmisbrukere - tiltak

Rusmiddelmisbrukere - tiltak

Misbruker du alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket. Vi gir også råd og hjelp til familien. Du har forøvrig krav på de samme tjenestene etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven som alle andre.

 

Målgruppe

Rusmiddelmisbrukere og deres familier.

 

Kriterier/vilkår

Er du ikke motivert for et behandlingsopplegg med tanke på å bli rusfri på det aktuelle tidspunktet, skal kommunen kunne tilby deg andre støttetiltak.

 

Samarbeidsparter

·     Primærhelsetjenesten

·     Spesialisthelsetjenesten

·     Fylkesnemndene for sosiale saker, som er statlige organ underlagt Barne- og familiedepartementet, behandler tvangssakene innenfor rusomsorgen

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

AKAN
Anonyme Alkoholikere
RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Rustelefonen

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om denne tjenesten. Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre kan også hjelpe deg. Det kan for eksempel være en nabo. Men da må du gi en skriftlig fullmakt som vedlegges søknaden. Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan fastlegen din hjelpe deg med å søke om dette.

 

Vedlegg:

Eventuell fullmakt.

 

Søknaden sendes til:

 

Leka kommune

7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Solveig Slyngstad

(Rådmann)
E-post
Telefon: 

920 46 451

[Tilbake]


 Powered by Makeweb