A  A  A

Videregående opplæring for voksne

Videregående opplæring for voksne

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående skole, har etter søknad rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år. Denne retten kan i spesielle tilfeller også gjelde ungdom som har behov for et mer tilpasset opplegg enn de kan få i vanlig skole. 

Opplæringen skal tilpasses ditt behov og bygge på den formal- og realkompetansen du har fra før.

 

Målgruppe

Voksne fra og med 25 år. I spesielle tilfeller også unge i alderen 16 til 24 år.

 

Pris for tjenesten

Opplæringen er gratis. Fylkeskommunen har ansvar for å holde eleven med nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

 

Lover og retningslinjer

Opplæringslova §§ 4A-3 og 3-1.
Forskrift til opplæringslova §§ 4-36 til 4-45 "Særskilde reglar om opplæring organisert for vaksne" og kapittel 6, særlig §§ 6-27 og 6-28 "Inntak og rangering av vaksne med og utan rett til vidaregåande opplæring".

Opplæringslova
Forskrift til opplæringslova
Informasjon om endringer i opplæringsloven (rundskriv F-14-08)

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Trøndelag fylkeskommune

Postboks 2560

7735 Steinkjer

postmottak@trondelagfylke.no


Søknadsbehandling:

Fylkeskommunen fatter vedtak om opplæringen. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.

 

Saksbehandlingstid:

Fylkeskommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

 

Klagemulighet:

Du kan klage på vedtaket om retten til inntaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning. Hvis du vil klage på andre forhold ved tjenesten, er det fylkeskommunens egen klagenemnd som er klageinstans.

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb