A  A  A

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Er du utlending mellom 16 og 55 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for pemanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet. Til sammen skal du ha opplæring i 300 timer, fordelt med 250 timer i norsk og og 50 timer i samfunnskunnskap. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som du forstår. Norskundervisningen skal gis på norsk.  For å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap må du ha gjennomført denne opplæringen.

Det skal utarbeides en individuell plan. Planen skal ta utgangspunkt i opplæringsbehovet ditt. Har du rett til gratis opplæring (se nedenfor) skal du få tilbud om ytterligere gratis opplæring i norsk (i inntil 2 700 timer) hvis du har behov for det. Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test  for å fastslå om du har et slikt behov.

 

Målgruppe

Utlendinger mellom 16 og 55 år  som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Dette inkluderer:

·       asylanter

·       overføringsflyktninger

·       arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer

·       personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente til disse 

·       familiegjenforente med norsk eller nordisk borger bosatt i Norge

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis for personer mellom 16-55 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, bortsett fra for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. De må betale for opplæringen.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Et inkluderende språk - brosjyre
Utlendingsdirektoratet

 

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten.

Forvaltningsloven
Introduksjonsloven kap. 4
Forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister
Forskrift om opplæring i norsk (...) for nyankomne innvandrere

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med kommunen for å få mer informasjon.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka 

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.

 

Klagemulighet:

Du kan klage på vedtak om

·       tildeling av opplæring

·       vesentlige endringer i den individuelle planen

·       at opplæringen stanses

·       permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Jon Einar Kristiansen

(Rektor)
E-post
Telefon: 948 66 790

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb