A  A  A

Skoleskyss

Skoleskyss

Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

 

Målgruppe

·         Elever i grunnskole, videregående skole og privatskole

·         Elever med funksjonshemning 

·         Elever som er midlertidig skadet eller syke

 

Kriterier/vilkår

Avstanden mellom skole og hjem må overstige

·       2 km for grunnskolens 1. årstrinn

·       4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn

·       6 km for videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.

 

Pris for tjenesten

Skoleskyss er gratis.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Skoleruta 2011-2012

Skoleruta 2012-2013

Skoleruta 2013-2014

Skoleruta 2014-2015

Lover og retningslinjer

Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Se også kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

Forvaltningsloven
Opplæringslova
Privatskolelova § 3-7
Forskrift til opplæringslova

 

Saksgang

Det er fylkeskommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skoleskyss. Dette gjelder likevel ikke hvis du er elev i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei. Da er det kommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skyss.

 

Søknaden sendes til:
Leka kommune
7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Fylkeskommunen/kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen/kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Saksbehandlingstid:

Fylkeskommunen/kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkeskommunen/kommunen. Opprettholder fylkeskommunen/kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Jon Einar Kristensen

(Rektor)
E-post
Telefon: 948 66 790

[Tilbake]


 Powered by Makeweb