A  A  A

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Du kan søke om plass for barnet ditt i Skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

 

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

 

Pris for tjenesten

Brukerbetalingssatser finner du her.

 

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Forvaltningsloven
Opplæringslova § 13-7

Vedtekter SFO

 

Saksgang

Hovedinntak av barn skjer i vårsemesteret, og gjelder for ett skoleår. Inntak i løpet av skoleåret kan skje, og gjelder i regelen ut det skoleåret inntaket har funnet sted.

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 

Søknadsskjema:

Søknadsskjema SFO

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Lidia Hakkebo

(Leder SFO)
E-post
Telefon Leka skole: 475 15 027

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb