A  A  A

Permisjon fra grunnskoleopplæring

Permisjon fra grunnskoleopplæring

Opplæringsloven omhandler to ulike typer permisjonstilfeller:

·       Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker.

·       Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

 

Målgruppe

·                Alle elever som søker permisjon fra opplæringen

·                Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, og deres pårørende

 

Kriterier/vilkår

·       Skolen vil vurdere om permisjonen er forsvarlig. Det er ikke noe absolutt krav om at foreldrene sørger for opplæring i permisjonstiden. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker.

·       Foreldre til elever som har rett til permisjon fordi trossamfunnet de tilhører har helligdag, må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

 

Lover og retningslinjer

Opplæringslova § 2-11 første og andre ledd. Eleven har ikke rett til permisjon etter første ledd. Etter andre ledd vil eleven derimot ha rettigheter dersom vilkåret om opplæring i permisjonstiden er oppfylt.
Opplæringslova § 2-11

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om permisjon.

 

Søknadsfrist:

Søknader behandles fortløpende.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysning om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

 

Klagemulighet:

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

 

Kontaktpersoner

Jon Einar Kristensen

(Rektor)
E-post
Telefon: 948 66 790

[Tilbake]


 Powered by Makeweb