A  A  A

Opplæring i grunnskole og videregående skole - innhold og antall timer

Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer

Du kan henvende deg til Fylkesmannen som har ansvar for å føre tilsyn etter opplæringsloven, hvis du mener at skolen ikke gir opplæring i samsvar med den fag- og timefordelingen som Kunnskapsdepartementet har utarbeidet.  Denne oversikten  viser hvor mange timer hvert fag skal ha på de ulike skoletrinnene, og hvilke fagkombinasjoner som er mulig. Dette er en del av Læreplanverket for Kunnskapsløftet – en reform for skoleverket som startet i 2006.

Skoleeier er forpliktet til å dokumentere at skolen følger fag- og timefordelingen. Skolen skal prioritere at eleven utvikler grunnleggende ferdigheter i å:

·       uttrykke seg muntlig 

·       uttrykke seg skriftlig 

·       lese 

·       regne 

·       bruke digitale verktøy

Disse ferdighetene er integrert i læreplanene for de ulike fagene. Læreplanene har tydelige mål for hva eleven skal mestre på de ulike trinnene. Hvis eleven ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige undervisningen, har hun eller han rett til spesialundervisning.

 

Samarbeidsparter

Det er Fylkesmannen som har ansvaret for å føre tilsyn med at skoleeier oppfyller kravene i opplæringsloven med forskrift, og at opplæringen skjer i samsvar med Kunnskapsløftet. Fylkesmannen kan gi skoleeier pålegg om å rette opp eventuelle avvik.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kunnskapsløftet

 

Lover og retningslinjer

Se opplæringsloven §§ 2-3, 3-2, 3-4, 4A-6, 6-4
Opplæringslova
Forskrift til opplæringslova kap. 1
Veiledninger til læreplaner i Kunnskapsløftet

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Kontaktpersoner

Jon Einar Kristensen

(Rektor)
E-post
Telefon: 948 66 790

[Tilbake]


 Powered by Makeweb