A  A  A

Elevens fysiske skolemiljø

Elevenes fysiske skolemiljø

Både elevene, de foresatte og råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder skolemiljøet. Skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid og fatte et skriftlig vedtak. Skolemiljøet omfatter både det fysiske miljøet slik som inneklima og lekeareal, og det psykososiale miljøet. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke og eventuelt gripe inn hvis de får mistanke om at det foregår mobbing, vold eller rasisme på skolen.

Alle elever i skolen har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

 

Målgruppe

·       Elever i grunnskolen og videregående skole

·       Elever som benytter skolefritidsordningen

·       Foresatte

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Manifest mot mobbing
Tips mot mobbing - informasjon om dvd og plakat
Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen
mobbing.dubestemmer.no

 

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven
Opplæringslova § 9a-2
Opplæringslova § 9a-3
Privatskolelova § 2-4
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Opplæringsloven kapittel 9 a (veileder)

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Leka skole

7994 Leka 

 

Saksbehandlingstid:

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Fatter ikke skolen noe vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saken, kan du allikevel klage som om vedtaket var gjort. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Jon Einar Kristensen

(Rektor)
E-post
Telefon: 948 66 790

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb