A  A  A

Rådmann

Rådmannens oppgaver i ht kommuneloven er å være øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter.

Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmanenn skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

 

Kommunal informasjon til innbyggere og brukere av kommunale tjenester er en viktig kommunal oppgave.

 

I kommunelovens § 4 står det: ”Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.”

 

Leka kommune prøver å oppfylle dette på best mulig måte. Bl.a. ved å gi ut Lekaposten til alle husstander i kommunen hver andre uke.

 

 

Solveig Slyngstad

Rådmann

epost

743 87 018

 

 

 

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb