A  A  A

Dagmamma - godkjenning

Dagmamma - godkjenning

Hvis du ønsker å være dagmamma for tre barn eller flere og tilbyr ukentlig oppholdstid på ti timer eller mer regelmessig, må du ha godkjenning av kommunen.

Virksomheten skal ta hensyn til barns helse og trivsel. Det stilles blant annet krav til

·       lokalenes utforming og innretning 

·       muligheter for aktivitet og hvile 

·       rengjøring og vedlikehold 

·       inneklima

 

Målgruppe

Personer som ønsker å starte dagmammavirksomhet

 

Kriterier/vilkår

·       Antall barn er tre eller flere (inkludert eventuelle egne barn) 

·       Ukentlig oppholdstid er ti timer eller mer

·       Virksomheten er regelmessig

·       Det tas betalt for tilsynet

 

Samarbeidsparter

Foreldre som ønsker dagmamma for sitt barn, har nytte av å vite om en aktuell dagmamma er godkjent av kommunen og eventuelt være pådriver for å fremskaffe en slik godkjenning.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Faktahefte om barn og sikkerhet

 

Lover og retningslinjer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

(IK-2619)

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med kommunen for å få nærmere informasjon om hvordan du skal søke om godkjenning. Søknaden bør inneholde en kort redegjørelse for hvordan virksomheten vil etterleve de ulike bestemmelsene i forskriften.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune

7994 Leka  

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

  

Kontaktpersoner

Linda Hansen Ekrem

(Styrer)

E-post

Telefon:

996 97 536

[Tilbake]


 Powered by Makeweb