A  A  A

Barnehageplass

Barnehageplass

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

·         barnas alder

·         funksjonsnivå

·         kjønn

·         sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn

 

Målgruppe

Barn 0-6 år som er bosatt i kommunen

 

Kriterier/vilkår

Disse blir prioritert ved opptak:

·         Barn med nedsatt funksjonsevne

·         Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for

·         Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

 

Samarbeidsparter

·         Helsestasjonen

·         PPT

·         Barnevernet

 

Pris for tjenesten

Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass.

Betalingssatser finner du her.

 

Lover og retningslinjer

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

Barnehageloven

Barnevernloven § 4-4

Forskrift om familiebarnehager

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.

Søknadsskjema:

Søknadsskjema om barnehageplass finner du også under selvbetjening skjemaer

Søknadsskjema barnehageplass

Vedlegg:

Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

Søknaden sendes til:

Leka kommune

7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, gis du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.

Klagemulighet:

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

 

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

 

Kontaktpersoner

Linda Hansen Ekrem

(Styrer)

E-post

Telefon:

996 97 536

[Tilbake]


 Powered by Makeweb