A  A  A

Klagenemnd

Klagenemnd 2015-2019

Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28 annet ledd.

Denne kommuneinterne klageordningen eksisterer ved siden av spesielle klageordninger som finnes i forskjellige særlover for kommunal sektor. Der det er slike spesialordninger, skal klagen ikke gå til det kommunale klageorgan, men til det klageorgan som følger vedkommende lov.

 

Kommunestyret oppnevnte følgende medlemmer i K.sak 61/15 og 5/17:


Leif Pettersen, leder

Bente Nordlund, nestleder

Solbjørg Wigum, medlem


Jan Arild Leknes, vara

Jan Leo Fjeldstad, vara

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb