A  A  A

Beredskapsråd

Beredskapsråd 2015-2019

Kommunestyret oppnevner et beredskapsråd som skal være kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål, og som har følgende sammensetning:

 

Aktuelle tema som kan drøftes/presenteres i beredskapsrådet:

·     risiko- og sårbarhetsanalyser 

·     beredskapshensyn som vektlegges i samfunnsplanlegginga (BIS) i forbindelse med regulerings- og kommuneplaner

·     gjensidige orienteringer om planlegging og ressursutvikling i etater og virksomheter

·     klargjøring av ansvars- og rolledeling

·     presentasjon av kommunenes beredskapsplaner

·     resultater av beredskapstilsyn og øvelser samt plan for videre oppfølging

·     informasjon og aktiviteter som styrker samarbeidet på tvers av "etats"- og forvaltningsgrenser

 

Som beredskapsråd oppnevnte kommunestyret i K.sak 61/15 følgende:

 

Ordfører

Rådmann

Kommunelege

Sokneprest

Lensmann

Gjermund Pettersen

 

Normalreglement for beredskap

[Tilbake]


 Powered by Makeweb