A  A  A

Barn- og unges representant

Barn- og unges representant 2015-2019

I hht plan- og bygningslovens kap 3-3 "Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet" skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta bar og unges interesser i planleggingen.  

 

Som barn- og unges representant i Leka kommuner er følgende oppnevnt i K.sak 61/15:

 

Louise Holmberg-Holand, representant

Ida Brandsmo Skorstad, vara

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging

[Tilbake]


 Powered by Makeweb