A  A  A

Barnehage - etablering og drift

Barnehage – etablering og drift 

Før en barnehage settes i drift, skal den godkjennes av kommunen. Alle barnehager som oppfyller de tre kriteriene/vilkårene i feltet under, må ha godkjenning. Barnehager som ikke oppfyller disse kriteriene (som for eksempel åpne barnehager) kan velge å søke godkjenning. For å få godkjenning forplikter barnehageeier seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk med hensyn til både pedagogisk innhold og helse, miljø og sikkerhet.

Blant kravene er:

·       Barnehagens vedtekter skal blant annet gi opplysninger om formål, opptakskriterier og åpningstider

·       For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg

·       Barnehagen skal føre internkontroll

Godkjente barnehager mottar statlig driftstilskudd og eventuelt kommunalt tilskudd.

 

Målgruppe

Barnehageeiere

 

Kriterier/vilkår

For barnehager som må ha godkjenning, gjelder:

·       Barnehagen skal drives på regelmessig basis og minst ett av barna har et ukentlig opphold på mer enn 20 timer 

·       Antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller mer, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år

·       Virksomheten utføres mot godtgjøring

 

Samarbeidsparter

Helsemyndighetene, plan- og bygningsmyndighetene, brannvesenet, arbeidstilsynet.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

www.etablerebarnehage.no

 

Lover og retningslinjer

Barnehageloven
Kommunehelsetjenesteloven kap. 4a
Forskrift om (...) dispensasjon og unntak fra utdanningskravet
Forskrift om (...) kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Forskrift om pedagogisk bemanning
Forskrift om politiattest etter barnehageloven
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage
Forskrift om særbehandling av menn
Investeringstilskudd til nye barnehageplasser (rundskriv F-04-10)
Rammeplan for barnehagen - temahefter
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Rapportering av årsmelding for barnehager
Retningslinjer for revisorattestasjon for årsregnskap av ikke-kommunale barnehager (F-06-10)
St.meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen
Statstilskudd til drift av barnehager (rundskriv F-02-10)
Statstilskudd til drift av barnehager - tilskuddssatser (rundskriv F-01-10)

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen vil gi deg veiledning om hvilke godkjenninger/uttalelser du som barnehageeier må innhente før barnehagemyndigheten kan godkjenne barnehagen. Du bør derfor tidlig kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.


Klagemulighet:

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

 

Kontaktpersoner

Linda Hansen Ekrem

(Styrer)
E-post
Telefon:

996 97 536

[Tilbake]


 Powered by Makeweb