A  A  A

1755016 - Kommuneplanens arealdel

Vedtatt av kommunestyret i møte 31.01.13, sak 07/13

Kunngjøringsbrev

K.sak 07/13 Kommuneplanens arealdel – behandling av innspill – godkjenning av plan

Vurdering av innspill i 2. høringsrunde

Planbestemmelser og retningslinjer 2013

Plankart, 31.01.13

Planbeskrivelse 2013

Konsekvensutredning av tiltak og områder

Kartutsnitt samferdsel Skei, Husby, Leknes 1-10000 – A3

Kartutsnitt kulturminner 1-35000 – A2

Temakart fiskeridata 1-75000 – A1

Temakart biologisk mangfold – prioriterte naturtyper 1-75000 A1

Temakart skreddata 1-35000 – A2

Landskapsanalyse, temautredning og temakart 01.10.10

[Tilbake]


 Powered by Makeweb