A  A  A

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015


 Leka kommunestyre fastsetter, med hjemmel i valglovens § 9-2 (2), at kommunestyreog

fylkestingsvalget i 2015 i Leka kommune avholdes søndag 13. september i tillegg til

mandag 14. september.

Lekatun benyttes som stemmelokale på søndag for alle valgkretser.


Kommune- og fylkestingsvalget 2015

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni.

Du kan bare stemme én gang.

 

Tidligstemmegivning

Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 01. juli tom 07. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon!

 

Forhåndsstemmegivning

Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen, og varer til fredag 11. september. I Leka kommune forgår forhåndsstemmegivningen på følgende steder:

 

Alle hverdager                         kl.1000 til kl.1400 Lekatun

Lørdag 29. august                   kl.1100 til kl.1330 Gutvik bedehus

Fredag 04. september              kl.1900 til kl.2100 Lekatun

Lørdag 05. september              kl.1100 til kl.1330 Lekatun

Onsdag 09.september              kl.1600 til kl.1700 Leka sykestue

 

Ambulerende forhåndsstemmegivning

Ambulerende forhåndsstemmemottak i hele perioden etter skriftlig eller muntlig søknad,

med søknadsfrist 09. september.

 

 

Valgstyret i Leka kommune


______________________________________________________________________Godkjente valglister til kommunestyrevalget pr juni 2015.

Arbeiderpartiet

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

VenstreValglovens § 6-8:Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen.

Siden sju dager etter kunngjøring faller på 1. mai settes fristen til mandag 4. mai 2015.

Evt klage sendes Valgstyret i Leka kommune Leknesveien 67, 7994 Leka


Godkjente valglister

________________________________________________________________________

I hht valglovens § 6-6(1) skal valgstyret legge ut listeforslagene til ettersyn etter hvert som de blir levert til kommunen.

I Leka legges listene ut på kommunens hjemmeside. I tillegg vil samtlige lister være å finne på servicekontoret på Lekatun.

Leka kommune har mottatt følgende lister innen fristen:

Arbeiderpartiet

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

_________________________________________________________________________

Innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

valg.no         

Valgloven

Valgforskriften

__________________________________________________________________________

Den offisielle valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er i statsråd 6. juni 2014 fastsatt til mandag 14. september.

I K.sak 51/14 fastsetter Leka kommunestyre, med hjemmel i valglovens § 9-2(2), at kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 avholdes søndag 13. september i tillegg til mandag 14. september.

Lekatun benyttes som stemmelokale på søndag for alle valgkretser.

_________________________________________________________________________

Møte i valgstyret 18.08.15

Møtebok

Innkalling/sakliste

PS 08/15 Oppnevning av stemmestyrer

___________________________________________________________________

Møte i valgstyret 12.05.15

Møtebok

Innkalling/sakliste

PS 07/15 Søknad om fritak som listekandidat - kommunestyrevalget 2015

____________________________________________________________

Møte i valgstyret 21.04.2015 kl. 11:00

Møtebok

Innkalling/sakliste

PS 06/15  Godkjenning av valglister

___________________________________________________________________

Møte i valgstyret 17.02.2015

Møtebok

Innkalling/sakliste

PS 01/15      Delegering av myndighet ved kommunestyre- og

                     fylkestingsvalget 2015

 

PS 02/15      Stemmesteder og åpningstider kommunestyre-

                     og fylkestingsvalget 2015

 

PS 03/15      Oppnevning av forhåndsstemmemottakere kommunestyre-

                     og fylkestingsvalget 2015

 

PS 04/15      Prøving av forhåndsstemmegivningen, delegering

                     av myndighet ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

 

PS 05/15      Utlegging av manntall ved kommunestyre- og

                     fylkestingsvalget 2015


[Tilbake]


 Powered by Makeweb