A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2017

Revidert møteplan 2017

Felles formannskapsmøte Region Namdal 05.05.2017

Kuben kulturhus, Grong 

Dagsprogram: 

08.30-10.45      Felles formannskapsmøte Indre Namdal

10.30-11.00      Oppmøte, kaffe/lett servering

11.00-12.30      Felles formannskap Namdal

                          Tema regionråd. Innledninger og workshop

12.30-13.15      Lunsj

13.15-14.15      Felles formannskap Namdal

                          Tema regionråd. Plenumsdiskusjon og konklusjoner.

14.15-14.30      Kaffe, frukt

14.30-15.30      Felles formannskap Namdal

                         Tema: Vannregionen – vannområder.      

                         Orientering om status og innhold ved Bendik Halgunset

______________________________________________________________________

Møte 04.04.17 - Lekatun kl. 10:45

Møtebok

Sakliste

PS 23/17

Søknad om etterhåndsgodkjenning av tiltak knyttet til gbnr 5/1 og 4/1 - ny behandling

 

2011/193

PS 24/17

Hovedopptak Leka barnehage 2017/2018

 

2017/100

PS 25/17

Hovedopptak SFO skoleåret 2017/2018

 

2017/107

PS 26/17

Tømmerkai Ytre Namdal og Bindal - uttalelse

 

2017/42

PS 27/17

Søknad om tilskudd til markering av Leka kirkes 150-årsjubileum 2017

 

2012/12

PS 28/17

Refusjon av kostnader ved graving - Leka sokn

 

2012/12

PS 29/17

Felles skatteoppkrever i kommunene Leka, Vikna og Nærøy

 

2014/133


______________________________________________________________________

Møte 23.03.2017 - Lekatun kl. 10:00 - 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 22/17

Finansiering til kjøp av boliger

 

2017/69

______________________________________________________________________

Møte 14.03.17 - Lekatun kl. 10:00

Møtebok

Sakliste

PS 15/17

Godkjenning av Strategisk handlingsplan - Leka som reisemål

 

2014/137

PS 16/17

Etablering av tømmestasjon for bobil-buss-campingvogn

 

2014/137

PS 17/17

Søknad om kommunal andel til nytt "Skogprosjekt Namdal 2017-2019"

 

2017/42

PS 18/17

Søknad om utvidelse av areal på eksisterende lokalitet, Slokkholmen i Leka kommune, søker Marine Harvest AS

 

2013/385

PS 19/17

Behandling av klage fra Bjørøya AS vedrørende lokalitet Kleppe i Horta

 

2013/418

PS 20/17


PS 21/17

Søknad om støtte vedrørende kildeinnsamling til historien omkring det franske kaperskipet L'Enfant de la Patrie

Klage på vedtak om konsesjon med vilkår om boplikt på erverv av fast eiendom, gnr 2 bnr 2 Vedvika i Leka

Orienteringer:

Vegard Wist, jurist hos fylkesmannen, kurs innen jordlov og konsesjonslov, 1 time

Medarbeidersamtale med rådmann

 

2017/7


2012/46

_____________________________________________________________________

Møte 21.02.17 - Lekatun kl. 20:00 - 20:15

Møtebok

Sakliste

PS 14/17

Utbygging av Leka barnehage - valg av løsning

 

2016/148

_____________________________________________________________________

Møte 07.02.17 - Lekatun kl. 11:00

Møtebok

Sakliste

PS 8/17

Jordlovsbehandling - omdisponering og fradeling av boligtomt gnr 16/ bnr10

 

2015/83

PS 9/17

Jordlovsbehandling - Søknad om omdisponering - omlegging av adkomstveg til brygge på eiendommen 6/3

 

2016/253

PS 10/17

Dispensasjon til fradeling av tomt til bolig, gnr 16 bnr 10, eier Stig Holmstrand

 

2015/83

PS 11/17

Dispensasjon fra arealplanen og 100 metersbelte, oppføring av småbåthavn, Dalavika, gnr 6 bnr 3, samt omlegging av veg, Leka kommune.

 

2016/253

PS 12/17

Sommeråpen barnehage - ny behandling

 

2016/198

PS 13/17

 

Bemanningsøkning Leka barnehage

 

 

2016/305

 


_____________________________________________________________________________

Møte 17.01.17 - Lekatun kl. 10:30-15:30

Møtebok

Sakliste

PS 1/17

Turløypeprosjekt - Padleløyper i saltvann

 

2017/2

PS 2/17

Bygging av Ivarshallaren Amfi

 

2015/125

PS 3/17

Søknad om utsettelse av boplikt gnr 7 bnr 1, Vigdis Aune

 

2015/237

PS 4/17

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 2 bnr 2 Vedvika, søker Tore Grongstad

 

2012/46

PS 5/17

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om forlengelse av vedtak f-sak 97/12, søker Anders Larsen, gnr 9 bnr 9.

 

2011/246

PS 6/17

Låneopptak i Husbanken for videre tildeling

 

2013/269

PS 7/17

Konsekvensutredning ved eventuell tvangssammenslåing

 

2014/162

 

 

 

Orientering:

  • Søknad fra Marine Harvest AS om utvidelse av areal på eksiserende lokalitet Slokkholmen

  • Syngende Leka

  • Venterom Gutvik ferjekai

  • Status barnehageutbygging


[Tilbake]


 Powered by Makeweb