A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2017

Revidert møteplan 2017

Møte 20.04.2017 - Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 23/17

Felles skatteoppkrever i kommunene Leka, Vikna og Nærøy

 

2014/133

PS 24/17

Søknad om tilskudd til markering av Leka kirkes 150-årsjubileum 2017

 

2012/12

PS 25/17

Refusjon av kostnader ved graving - Leka sokn

 

2012/12

PS 26/17

Skatteoppkreverfunksjonen 2016

 

2013/199

PS 27/17

Søknad om fritak fra politiske verv - Therese Botnen

 

2014/139

PS 28/17

Delegering av barnehagemyndighet

 

2015/220

PS 29/17

Revidert møteplan 2017

 

2014/281


Referatsaker:

  1. Invitasjon til prosjekt fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet
  2. Protokoll fra generalforsamlingen Namdalshagen AS
  3. Ny fullmakt og samarbeidsavtale Helseplattformen Midt-Norge
  4. Referat fra felles dialogmøte Bindal, Nærøy, Vikna og Leka

 

 

Orienteringssaker:

  1. Prosess ny barnehage
  2. Prosess fleksibolig

____________________________________________________________________

Ekstraordinært møte 03.04.2017 - Lekatun kl. 15:00-17:00

Møtebok

Sakliste

PS 22/17

Oppfølging av kommunereformen - videre strategi

 

2014/162

 ___________________________________________________________________________

Møte 23.03.2017 - Lekatun kl. 10:30 - 14:30

Møtebok

Sakliste

PS 16/17

Etablering av tømmestasjon for bobil-buss-campingvogn

 

2014/137

PS 17/17

Søknad om kommunal andel til nytt "Skogprosjekt Namdal 2017-2019"

 

2017/42

PS 18/17

Godkjenning av Strategisk handlingsplan - Leka som reisemål

 

2014/137

PS 19/17

Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

 

2010/22

PS 20/17

PS 21/17

Finansiering til kjøp av boliger

Sommeråpen barnehage og SFO

 

2017/69

2016/198


___________________________________________________________________

Møte 09.03.17 - Lekatun kl. 21:00

Møtebok

Sakliste

PS 15/17

Tilsetting av økonomileder mars 2017

 

2017/51

 

 

Orientering:

Kommunereform, tvangssammenslåing

__________________________________________________________________

Møte 21.02.17 - Lekatun kl. 20:15-21:00

Møtebok

Sakliste

PS 14/17

Utbygging av Leka barnehage - valg av løsning

 

2016/148


_________________________________________________________________________

Møte 16.02.17 kl. 10:30-14:30 Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 9/17

Bemanningsøkning Leka barnehage

 

2016/305

PS 10/17

Sommeråpen barnehage - ny behandling

 

2016/198

PS 11/17

NTE - Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk - overdragelse av aksjer i NTE Holding AS

 

2015/285

PS 12/17

Oppnevning av valgstyre ved stortingsvalget 2017

 

2016/318

PS 13/17

Klage på vedtak om nedleggelse av Leka lensmannskontor

 

2013/389


Orienteringer:

Roger Brattland, brannsjef orienterer

Region Namdal, kystsoneplan


____________________________________________________________________________

Møte 26.01.17 kl. 10:30 - 15:00

Møtebok

Sakliste

PS 1/17

Bygging av Ivarshallaren Amfi

 

2015/125

PS 2/17

Turløypeprosjekt - Padleløyper i saltvann

 

2017/2

PS 3/17

Låneopptak i Husbanken for videre tildeling

 

2013/269

PS 4/17

Konsekvensutredning ved eventuell tvangssammenslåing

 

2014/162

PS 5/17

Suppleringsvalg: klagenemnd, overskattetakstnemnd, kontrollutvalg og forliksråd

 

2014/139

PS 6/17

Forvaltningsrevisjonsrapport - pleie- og omsorg - økonomistyring og personalledelse

 

2016/145

PS 7/17

Endring av husleie kommunale utleieboliger 2017

 

2016/284

PS 8/17

Søknad fra Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS - ny behandling

 

2013/418


Orienteringer

Kirkeverge Britt Tove Edvardsen og Arild Hestø orienterer Leka sokn

Rikke Haave KomRev Trøndelag IKS legger fram forvaltn.revisjonsrapport

Behov eldre-, flyktning-, omsorgsboliger

Ekstra tilskudd bosetting flyktninger


Referatsaker

Liste over adm.vedtak ligger på hjemmesiden under administrative vedtak

System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven i Leka kommune


Interpellasjon

Kosthold til eldre og pleietrengende i institusjon i Leka

[Tilbake]


 Powered by Makeweb