A  A  A

Lokal forskrift om tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Leka formannskap vedtok 22/6 2017 i sak nr 46/17 forslag til lokal forskrift om tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 

Forslag til forskrift legges ut til offentlig høring i seks uker.

Høringsfrist: 9/9-2017.

Stortinget vedtok 17. juni 2016 lovendring i pasient - og brukerrettighetsloven og helse - og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.


Lovendringen innebærer blant annet en plikt for kommunen til å utarbeide en; Lokal forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.


Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.


Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

Det tas sikte på at forslaget til lokal forskrift behandles i kommunestyret i september.


Høringsforslag lokal forskrift


[Tilbake]


 Powered by Makeweb